Runstenen i Östra Herrestad

av Petra Westerdahl

I tidigare artiklar har vi besökt den vackra kyrkan i  Östra Herrestad. Vad många besökare kanske inte lägger märke till är runstenen på kyrkogården, som rests till minnet av en mäktig man. Stenen är av sandsten och ristningen är daterad till cirka år 1000-1050. 

÷ bruþiR × auk × tuki × raisþu × stain × þansi × aftiR × fraþulf × faþur × sin × harþa ÷ ¶ ÷ kuþan × þiakn ×

Broder och Toke reste denna sten efter Fradulv (Fridulf), fader sin, en mycket god man. 

Ovanstående tolkning är hämtad från Riksantikvarieämbetet Fornsök  och synes inågot oklar och förenklad beträffande de tre sista orden ”mycket god man”. Samma uttryck har på andra runstenar tolkats mer ingående . Ordet harþa översätts här som mycket men på andra ställen  istället som ättens, stammensden manliga ättelinjen.

Ordet kuþan översätts som god, men andra tolkning som ges (av flera forskare bl a  Jes Wienberg) är värdig eller välbördig,  beteckningar som under medeltiden endast användes för aristokratin.

Uttrycket þiakn tolkas på stenen rakt av som man, men av andra som tegn, tägn eller thegn. En tegn beskrivs som en hög ledare, godsägare, storman, aristokrat i kungens tjänst eller som en ställföreträdande jarl.

En mer utförlig tolkning kunde då bli följade: 

Broder och Toke reste denna sten efter Fridulf fader sin, ättens välborne thegn.

Ovanstående är  endast en snabb iakttagelse och en högst personlig tolkning. Mycket mer finns säkerligen att utforska för den som har gedigen  kompetens och resurser. Har du en stund över så besök gärna stenen och försök tyda dess runskrift.

Bilder

Bild 1 & 2:  Runsten Östra Herrestad. Foto: Petra Westerdahl