Stenålder och äldre järnålder vid Vitemölla

Av Lars Jönsson

Vem kunde ana att det mittemot marknadsplatsen norr om Kivik, drygt 100 meter nordväst om gården Rosentorp och cirka tre hundra meter sydväst om Vitemölla, fanns ett hantverks- och verkstadsområde från äldre järnålder? År 2018 genomförde Österlenarkeologi arkeologiska undersökningar på fastigheten Hjälmaröd 9:30, en plats som under marknadsdagarna i Kivik brukar användas som parkeringsplats. Utgrävningarna genomfördes inför anläggandet av en gång- och cykelväg mellan Kivik och Ravlunda. De äldsta lämningarna inom undersökningsområdet var en eventuell hydda från sen jägarstenålder eller tidig bondestenålder (ca 5 000–ca 3500 f.Kr.).

Merparten av de arkeologiska lämningarna från platsen utgjordes av härdar, gropar, ugnar och aktivitetslager från framförallt äldre järnålder (ca 400 f.Kr.-ca 400 e.Kr.). C14-dateringar av fyra härdar från förundersökningen samt fyndmaterialet visar att det väster om Vitemölla har funnits ett hantverks- och verkstadsområde från äldre järnålder. Ytterligare analyser av fyndmaterial, makrofossil- och vedartsanalyser samt fler C14-analyser är i nuläget på gång. Resultaten från dessa analyser kommer sannolikt att förändra bilden av äldre järnåldern i Kivik-Vitemöllaområdet. Undersökningsresultaten kommer att presenteras i en rapport och givetvis på såväl Österlenhistorias som Österlenarkeologis hemsida. Dessutom kommer undersökningsresultaten att presenteras på Arkeologidagen den 25 augusti i Kivik.

Bild: Tre tvärpilar funna i ett stolphål i en hydda från stenåldern.

Mer att läsa:

Jönsson, Lars 2018. GC-väg längs väg 9 mellan Ravlunda och Kivik. Gång- och cykelväg. RAÄ
Vitaby 141–144 och RAÄ Ravlunda 181, Ravlunda och Vitaby socknar i Simrishamns kommun,
Skåne län. Arkeologisk förundersökning 2018. Österlenarkeologi Rapport 2018:5.