Social elit i Gärsnäs redan under vikingatiden

av Lars Jönsson

Flera intressanta fynd som gjorts i Östra Herrestad och Gärsnäs visar att området varit bebott av inflytelserika personer redan under vikingatid.  I Östra Herrestad har två vikingtida myntfynd gjorts, ett av mynten är präglat under Hardeknud (1035-1052), och det andra under Ethelred II (986-1016). I närheten av byn har ytterligare vikingatida mynt- och skattfynd gjorts.

Från den närbelägna byn Gärsnäs finns dessutom ett skattfynd bestående av ca 1500 mynt, de flesta Ethelredpräglingar, där det yngsta dateras till 1018-1035. Denna koncentration av vikingatida skatt- och myntfynd är sällsynt i Skåne, och i den sydöstra delen är den närmast uppseendeväckande.
De sena nedläggelserna sätts ofta i samband med den kungliga maktstrukturen som åtminstone i sydvästra Skåne etablerades mot slutet av 900-talet . Materialet från Östra Herrestad och Gärsnäs visar på närvaron av en social elit under vikingatiden i området. 

Bilder

Bild: Torshammare av silver som 1729 hittades på ägorna till Gärsnäs säteri i Östra Herrestads socken. Foto: Historiska Museet.

Länk till fynd från Östra Herrestad på Historiska museet 

Referenser

Anglert, M. 1995. Kyrkor och herravälde. Från kristnande till sockenbildning i Skåne. Lund Studies in
Medieval Archaeology 16. Lund.
Jönsson, L. 2011. Tommarp. Kunglig produktionsort och klosterstad. Lund Studies in Historical Archaeology 13.
Randsborg, K. 1980. The Viking Age in Denmark. The formation of a State. Serie: New approaches in
archaeology. London.
Söderberg, B. 2005. Aristokratiskt rum och gränsöverskridande. Järrestad och sydöstra Skåne mellan region och rike 600-1100. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. Skrifter No 62. Lund